𝐗-𝐌𝐀𝐗 𝐓𝐔̛𝐍𝐆 𝐁𝐔̛̀𝐍𝐆
𝑁𝑜𝑒𝑙 đ𝑒̂́𝑛 𝑟𝑜̂̀𝑖, 𝑁ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑚𝑜́𝑛 𝑞𝑢𝑎̀ 𝑛𝑔𝑜̣𝑡 𝑛𝑔𝑎̀𝑜 𝑡𝑎̣𝑖 𝑃𝑎𝑟𝑖𝑠 𝐺𝑎̂𝑡𝑒𝑎𝑢𝑥 𝑠𝑒̃ 𝑡ℎ𝑎𝑦 𝑏𝑎̣𝑛 𝑔𝑢̛̉𝑖 𝑔𝑎̆́𝑚 𝑡𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑦𝑒̂𝑢, 𝑛𝑖𝑒̂̀𝑚 𝑣𝑢𝑖, 𝑛𝑖𝑒̂̀𝑚 ℎ𝑎̣𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑢́𝑐…𝑡𝑜̛́𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑦𝑒̂𝑢 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑎̣𝑛 𝑀𝑂̣̂𝑇 𝐺𝐼𝐴́𝑁𝐺 𝑆𝐼𝑁𝐻 𝐴́𝑀 𝐴́𝑃

🎊🎊ℚ𝕌𝔸̀ 𝔾𝕀𝔸́ℕ𝔾 𝕊𝕀ℕℍ – 𝕋ℝ𝕀 𝔸̂ℕ 𝕂ℍ𝔸́ℂℍ ℍ𝔸̀ℕ𝔾🎊🎊
𝐌𝐔𝐀 𝟏🎂𝐓𝐀̣̆𝐍𝐆 𝟐🎁🎁
👉 𝐾ℎ𝑖 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑚𝑢𝑎 01 𝑏𝑎́𝑛ℎ 𝑔𝑎𝑡𝑜 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑡 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 01 𝑏𝑎́𝑛ℎ 𝑔𝑎𝑡𝑜 𝑁𝑜𝑒𝑙 đ𝑒̂̀𝑢 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 02 𝑏𝑎́𝑛ℎ 𝑐𝑜𝑜𝑘𝑖𝑒 𝑁𝑜𝑒𝑙
👉𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐚́𝐩 𝐝𝐮̣𝐧𝐠: 𝐓𝐮̛̀ 𝟐𝟒/𝟏𝟐-𝟐𝟓/𝟏𝟐/𝟐𝟎𝟏𝟗

❄️ 𝓜𝓮𝓻𝓻𝔂 𝓒𝓱𝓻𝓲𝓼𝓽𝓶𝓪𝓼!❄️
🎂🎂🎂𝐓𝐇𝐄 𝐑𝐄𝐌𝐀𝐈𝐍𝐒 𝐎𝐅 𝐇𝐀𝐏𝐏𝐈𝐍𝐄𝐒𝐒- 𝐃𝐔̛ 𝐕𝐈̣ 𝐇𝐀̣𝐍𝐇 𝐏𝐇𝐔́𝐂 ❤️❤️❤️