Địa chỉ: Số 5 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội
Address: No.5, Nguyen Khanh Toan.Rd, Cau Giay, Ha noi
Phone: 0438398931