Địa chỉ: 140 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội.

Address: 140 Ton Duc Thang Rd., Dong Da.

Tel/ Fax: 02.4.3732 7089

https://goo.gl/maps/Ssz2ser9WF62