Địa chỉ: Số 2A, Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Address: No. 2A, Tran Dai Nghia.Rd, Hai Ba Trung, Ha Noi
Phone: 0436285298