Địa chỉ: Số 68, Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội
Add: No.68, Vu Pham Ham Rd, Cau Giay, Ha Noi
Phone: 0432007377